Wat is Nutreact?

Visie

De Nederlandse en Belgische meren, oppervlaktewateren en vijvers waren van oorsprong heldere en plantenrijke systemen, met een hoge diversiteit aan fauna en flora. Door de constante toename van belasting met stikstof en fosfor (in de vorm van fosfaat), zijn deze waterlopen historisch overgegaan naar troebelheid en minder biodiversiteit. 

Volgende oorzaken van eutrofiering worden vaak als belangrijkste genoemd:

Probleemstelling

Fosfaat wordt gezien als de belangrijkste factor van eutrofiering daar deze makkelijk bindt aan organische/anorganische media, en op die manier te allen tijde weer vrijgesteld kan worden. Stikstof speelt daarin minder een rol en kan “makkelijker” verwijderd worden uit de waterkolom. Stikstof kan ook biologisch worden gefixeerd door o.a. blauwalgen.  Het is duidelijk dat de fosfor, onder de vorm van fosfaat, pas een effect kan hebben op vertroebeling door algenbloei wanneer deze terecht komt in de waterkolom.

De aanvoer van nutriënten kan, zoals beschreven hierboven, op verschillende manieren gebeuren. De externe belasting zal min of meer constant zijn, met fluctuaties tijdens de seizoenen. De interne belasting zou in een vijversysteem, zonder calamiteiten, vrij goed in evenwicht moeten zijn. Het peilniveau wordt (meestal) bepaald door menselijk ingrijpen en is dus ook controleerbaar. Een laatste factor die lang genegeerd is, is de nalevering vanuit de bodem door historische opslag van fosfaat in de minerale laag. Gezien deze vooral physico-chemisch vastgelegd is, zal deze dus vrijkomen wanneer de concentratie in de waterlaag zakt. De nalevering is hier vooral afhankelijk van welke vorm van vastlegging en de redoxpotentiaal in de bodem. De nalevering vanuit de bodem kan, afhankelijk van de hoeveelheid vastgelegde fosfaat, meerdere jaren duren. Maar opnieuw, zoals reeds gesteld, deze komt altijd vrij in de waterlaag om daar opgenomen te kunnen worden door algen, bacteriën en planten.

Het teveel aan fosfaat zal uiteindelijk problemen geven in de waterpartij. Algen en Blauwalgen zijn zeer snel groeiende organismen. Ze groeien sneller dan de over fosfaat concurrerende waterplanten. Veel algen in het water maakt dat ze essentieel licht ontnemen van waterplanten. De waterplanten groeien hierdoor minder, waardoor ze minder kunnen concurreren over fosfaat met de algen. Dit sneeuwbaleffect heeft tot gevolg dat algen tot bloei kunnen komen. Vooral bij blauwalgen is deze bloei een probleem daar deze vaak gepaard gaat met teveel gifstoffen in het water.

Doelstelling

Nutreact zorgt dat de voorwaarden voor ecologisch herstel binnen handbereik komen door het teveel aan fosfaat (en nitraat) weg te halen uit het water. Als het ware wordt op de resetknop gedrukt. Interessant is dat met Nutreact ook de blauwalgproblematiek aan te pakken is. Nutreact volgt het traject van het simpelweg voorkómen van een blauwalgbloei door het fosfaat daadwerkelijk uit de waterkolom te halen. Zonder toevoegingen aan het water. Op een duurzame wijze.

De Nutreact technologie richt zich op het verwijderen van biobeschikbare nutriënten tot zeer lage restniveaus.  De technologie maakt hierbij gebruik van specifieke P-accumulerende micro-organismen die gestimuleerd worden om nutriënten te verwijderen tot zeer lage restconcentraties. Er wordt in de Nutreact reactor gestuurd op een totaal N-concentratie van < 0,1 mg N/L en een totaal P-concentratie van 0,01mg P/L.

Validatie

De Nutreact technologie is zowel op labschaal als bij kleinere waterpartijen succesvol gebleken. 

In juni 2024 word gestart met een full-scale pilot op de Binnenschelde in Bergen op Zoom. 

U kunt daarover op deze pagina meer lezen. 

Meer informatie over Nutreact, Neem even contact met ons op!

nl_NLNL